Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MySkinna zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
ten behoeve van MySkinna worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
MonAmy ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van MySkinna zijn vrijblijvend en bedrijfsnaam behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MySkinna.
MySkinna is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
MySkinna dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief btw en
exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij
betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro-
respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten
plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel
van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na
aanmaning door MySkinna bent u een bedrag van vijfentwintig euro (� 25,00) aan
administratiekosten verschuldigd en indien MySkinna haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u
tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande
bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van bedrijfsnaam om in plaats daarvan de daadwerkelijk
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MySkinna gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te
ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
MySkinna.

Artikel 4. Levering
4.1 De door MySkinna opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U
bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor
zo ver dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan MySkinna verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten
gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door bedrijfsnaam
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 MySkinna garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MySkinna daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
MySkinna de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door
nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het
recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan MySkinna te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product
onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien MySkinna producten aan de afnemer levert, is MySkinna nimmer tot een verdergaande
garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop MySkinna ten opzichte van haar
toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden
aangegeven.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden,
doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever
schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 10 (dertig) dagen.
Reclamaties welke door MySkinna na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven
niet door MySkinna in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en MySkinna, dan wel tussen MySkinna en derden, voor zover betrekking hebbend
op de relatie tussen u en MySkinna, is MySkinna niet aansprakelijk, tenzij en voor zo ver sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld van MySkinna.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MySkinna ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te
delen en zulks zonder dat MySkinna gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MySkinna kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan MySkinna schriftelijk opgave doet van een adres, is MySkinna gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MySkinna schriftelijk opgave doet van een ander
adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door MySkinna gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving
van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit
dat MySkinna deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien u meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
MySkinna in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MySkinna vast te stellen nieuwe
rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 MySkinna is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

Social media